Wednesday, July 15, 2015

CMD (Singapore)'s
Touken Ranbu - ONLINE- (G-TB01)
- Deck Sample

Deck #01: Shinken Hissatsu
Main Deck (50)
Grade 3 (8):
4x Ichigo Hitofuri
4x Jiroutachi

Grade 2 (11):
4x Yamatonokami Yasusada
4x Shishiou
3x Doutanuki Masakuni

Grade 1 (14):
4x Namazuo Toushirou
4x Honebami Toshirou
4x Kousetsu Samonji
2x Imanotsurugi

Grade 0 (17):
1x Mutsunokami Yoshiyuki (FV)
4x Shokudaikiri Mitsutada (Critical)
4x Yagen Toushirou (Critical)
4x Akita Toushirou (Draw)
4x Gokotai (Heal)

G zone (8)
Grade 4 (8):
4x Mikazuki Munechika
4x Taroutachi

Total: 58 Cards

----------

Deck #02: Shinken Hissatsu
Main Deck (50)
Grade 3 (8):
4x Uguisumaru
2x Ishikirimaru
2x Jiroutachi

Grade 2 (11):
2x Izuminokami Kanesada
3x Doutanuki Masakuni
3x Ookurikara
3x Yamatonkami Yasusada

Grade 1 (14):
4x Kousetsu Samonji
4x Imanotsurugi
2x Nikkari Aoe
4x Horikawa Kunihiro

Grade 0 (17):
1x Mutsunokami Yoshiyuki (FV)
4x Shokudaikiri Mitsutada (Critical)
4x Yagen Toushirou (Critical)
4x Akita Toushirou (Draw)
4x Gokotai (Heal)

G zone (8)
Grade 4 (8):
2x Mikazuki Munechika
4x Iwatooshi
2x Taroutachi

Total: 58 Cards

---------

Deck #03: Shinken Hissatsu
Main Deck (50)
Grade 3 (8):
4x Ichigo Hitofuri
4x Uguisumaru

Grade 2 (11):
3x Shishiou
4x Doutanuki Masakuni
4x Nakigitsune

Grade 1 (14):
4x Kousetsu Samonji
4x Imanotsurugi
3x Namazuo Toushirou
3x Honebami Toushirou

Grade 0 (17):
1x Yamanbagiri Kunihiro (FV)
4x Yagen Toushirou (Critical)
2x Midare Toushirou (Stand)
4x Gokotai (Heal)
3x Hirano Toushirou (Draw)
3x Maeda Toushirou (Stand)

G zone (8)
Grade 4 (8):
3x Mikazuki Munechika
4x Iwatooshi
1x Taroutachi

Total: 58 Cards

---------

Deck #04: Shinken Hissatsu
Main Deck (50)
Grade 3 (8):
3x Uguisumaru
3x Tonbokiri
2x Jiroutachi

Grade 2 (11):
3x Izuminokami Kanesada
2x Shishiou
4x Doutanuki Masakuni
2x Nakigitsune

Grade 1 (14):
4x Kousetsu Samonji
4x Imanotsurugi
2x Nikkari Aoe
4x Horikawa Kunihiro

Grade 0 (17):
1x Hachisuka Kotetsu (FV)
4x Shokudaikiri Mitsutada (Critical)
2x Yagen Toushirou (Critical)
4x Akita Toushirou (Draw)
4x Gokotai (Heal)
2x Hirano Toushirou (Draw)

G zone (8)
Grade 4 (8):
2x Mikazuki Munechika
2x Iwatooshi
4x Taroutachi

Total: 58 Cards

----------

Deck #05: MVP
Main Deck (50)
Grade 3 (8):
3x Kogitsunemaru
3x Tsurumaru Kuninaga
2x Yamabushi Kunihiro

Grade 2 (11):
4x Izuminokami Kanesada
4x Heshikiri Hasebe
3x Nakigitsune

Grade 1 (14):
4x Horikawa Kunihiro
4x Imanotsurugi
4x Kousetsu Samonji
2x Nikkari Aoe

Grade 0 (17):
1x Yamanbagiri Kunihiro (FV)
4x Midare Toushirou (Stand)
4x Aizen Kunitoshi (Stand)
4x Maeda Toushirou (Stand)
4x Gokotai (Heal)

G zone (8)
Grade 4 (8):
4x Hotarumaru
4x Iwatooshi

Total: 58 Cards

---------

Deck #06: MVP
Main Deck (50)
Grade 3 (8):
4x Tsurumaru Kuninaga
4x Heshikiri Hasebe

Grade 2 (11):
3x Yamatonokami Yasusada
4x Izuminokami Kanesada
2x Shishiou
2x Heshikiri Hasebe

Grade 1 (14):
4x Imanotsurugi
4x Kousetsu Samonji
4x Horikawa Kunihiro
2x Honebami Toushirou

Grade 0 (17):
4x Aizen Kunitoshi (Stand)
4x Shokudaikiri Mitsutada (Critical)
4x Gokotai (Heal)
4x Yagen Toushurou (Critical)
1x Kashu Kiyomitsu (FV)

G zone (8)
Grade 4 (8):
3x Mikazuki Munechika
2x Hotarumaru
2x Iwatooshi
1x Taroutachi

Total: 58 Cards

---------

Deck #07: MVP
Main Deck (50)
Grade 3 (8):
4x Kogitsunemaru
4x Tsurumaru Kuninaga

Grade 2 (10):
4x Doutanuki Masakuni
4x Nakigitsune
2x Heshikiri Hasebe

Grade 1 (15):
4x Kousetsu Samonji
4x Imanotsurugi
4x Nikkari Aoe
3x Horikawa Kunihiro

Grade 0 (17):
1x Yamanbagiri Kunihiro (FV)
4x Sayo Samonji (Critical)
4x Akita Toushirou (Draw)
4x Gokotai (Heal)
4x Aizen Kunitoshi (Stand)

G zone (8)
Grade 4 (8):
2x Mikazuki Munechika
4x Hotarumaru
2x Iwatooshi

Total: 58 Cards

---------

Deck #08: Touken Ranbu
Main Deck (50)
Grade 3 (8):
1x Ichigo Hitofuri
1x Uguisumaru
1x Kogitsunemaru
1x Tsurumaru Kuninaga
1x Ishikirimaru
1x Tonbokiri
1x Jiroutachi
1x Yamabushi Kunihiro

Grade 2 (9):
1x Izuminokami Kanesada
1x Shishiou
1x Doutanuki Masakuni
1x Nakigitsune
1x Otegine
1x Ookurikara
1x Heshikiri Hasebe
1x Yamatonokami Yasusada
1x Souza Samonji

Grade 1 (12):
3x Kousetsu Samonji
4x Imanotsurugi
1x Atsu Toushirou
1x Nikkari Aoe
1x Horikawa Kunihiro
1x Namazuo Toushirou
1x Honebami Toushirou

Grade 0 (21):
1x Kashu Kiyomitsu
1x Kasen Kanesada
1x Hachisuka Kotetsu
1x Mutsunokami Yoshiyuki
1x Yamanbagiri Kunihiro
4x Shokudaikiri Mitsutada (Critical)
1x Sayo Samonji (Critical)
1x Yagen Toushirou (Critical)
1x Akita Toushirou (Draw)
1x Midare Toushirou (Stand)
4x Gokotai (Heal)
1x Hirano Toushirou (Draw)
2x Aizen Kunitoshi (Stand)
1x Maeda Toushirou (Stand)

G zone (8)
Grade 4 (8):
2x Mikazuki Munechika
2x Hotarumaru
2x Iwatooshi
2x Taroutachi

Total: 58 Cards